Konkurs za dodjelu nagrade “Drobni pijesak – najbolji paštrovski student” za 2014. godinu

 
 

U ponedjeljak, 3. novembra 2014. godine Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak” otvorilo je tradicionalan Konkurs za dodjelu nagrade “Drobni pijesak – najbolji paštrovski student” za 2014. godinu.

Nagrada se sastoji od “Povelje” i novčanog iznosa u visini od 500,00 eura.

 

KRITERIJUMI ZA PRIJAVU NA KONKURS:

  1. zavičajna pripadnost Paštrovićima (oba ili jedan roditelj)
  2. visoka prosječna ocjena tokom posljednje dvije godine studija (školske 2012/2013. i 2013/2014) osnovnih, specijalističkih i master studija na državnim ili privatnim univerzitetima u Republici Srbiji ili Republici Crnoj Gori
  3. postignuti rezultati u vannastiavnim aktivnostima i
  4. rad na očuvanju paštrovske kulturne baštine.

Pravo prijave na Konkurs, takođe, imaju osobe koje su u toku kalendarske 2014. godine završile osnovne, specijalističke ili master studije.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

  1. biografija
  2. potvrda o visini ocjena i prosjeku tokom posljednje dvije godine studija (školske 2012/2013. i 2013/2014)
  3. materijal koji svjedoči o vannastavnim aktivnostima studenta i
  4. motivaciono pismo.

Dokumenta sa naznakom Za Konkurs za dodjelu nagrade “Drobni pijesak – najbolji paštrovski student” dostaviti do nedjelje, 30. novembra 2014. godine lično ili poštom na adresu: Advokatska kancelarija “Živković”, ul. Svetoraza Markovića 48, Savski venac, 11000 Beograd.

Konkurs je otvoren do 30. novembra ove godine, a pristigle prijave razmatraće tročlana Komisija koju će izabrati Upravni odbor Udruženja. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Odluku Komisije javnost će, putem sredstava javnog insormisanja, saznati najkasnije do 10. decembra 2014. godine.

Svečano uručenje Nagrade obaviće se na tradicionalnoj “Paštrovskoj večeri” u Beogradu u subotu, 13. decembra 2014. godine.

Za više informacija obratite se sekretaru Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak” putem e-mail adrese dusan.medin@gmail.com.

 
 

Na osnovu Odluke donesene na godišnjoj Skupštini Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića „Drobni pijesak” u Beogradu (u daljem tekstu Skupština), održane 27. novembra 2011. godine, Skupština usvaja sljedeći

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE „DROBNI PIJESAK”
NAJBOLjEM PAŠTROVSKOM STUDENTU

Član 1.

Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića „Drobni pijesak” u Beogradu (u daljem tekstu: Udruženje) na Skupštini održanoj 14. decembra 2002. godine donijelo je Odluku da se ustanovi nagrada „Drobni pijesak” najboljem paštrovskom studentu (u daljem tekstu: Nagrada) koja se dodjeljuje jednom godišnje.

Član 2.

Svrha Nagrade je odavanje priznanja, stimulisanje i podrška najboljeg paštrovskog studenta.

Član 3.

Nagrada se sastoji od Povelje i novčanog iznosa o čijoj visini odlučuje Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu: Upravni odbor).

Član 4.

Kriterijumi za dobijanje Nagrade su sljedeći:
– zavičajna pripadnost Paštrovićima (oba ili jedan roditelj);
– visoka prosječna ocjena tokom posljednje dvije školske godine redovnih osnovnih, specijalističkih ili master studija na državnim ili privatnim univerzitetima u Republici Srbiji ili Republici Crnoj Gori;
– postignuti rezultati u vannastavnim aktivnostima i
– rad na očuvanju kulturne baštine Paštrovića.

Član 5.

Pravo konkurisanja za Nagradu ima i osoba koja je u toku kalendarske godine u kojoj se dodjeljuje Nagrada završila osnovne, specijalističke ili master studije.

Član 6.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs su:
– biografija;
– potvrda o visini ocjena i prosjeku tokom posljednje dvije godine studija;
– materijal koji svjedoči o vannastavnim aktivnostima studenta i
– motivaciono pismo

Član 7.

Kandidat/kandidatkinja se prijavljuje na Konkurs slanjem potrebnih dokumenata na adresu Udruženja.

Član 8.

Otvaranje Konkursa se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i ima rok o kojem odlučuje Upravni odbor.

Član 9.

Prijave kandidata/kandidatkinja razmatra Komisija za dodjelu Nagrade (u daljem tekstu Komisija). Komisiju sačinjavaju tri člana Udruženja, ranije izabrana od strane Upravnog odbora.

Član 10.

Rad Komisije je javan, a njenog predsjednika biraju članovi Komisije. Sekretar Komisije je sekretar Udruženja i nema pravo odlučivanja o dodijeli Nagrade. Odluka o dodjeli nagrade (u daljem tekstu Odluka) je donijeta kada o tome odluči većina članova Komisije. Tokom rada Komisije vodi se zapisnik, a Odluka i njeno obrazloženje dostavljaju se Udruženju, nagrađenom kandidatu/kandidatkinji i fakultetu nagrađenog/e. Javnost rada Komisije može, pored sekretara Udruženja, obezbijediti i prisustvo predsjednika Udruženja ili još jednog člana Upravnog odbora.

Član 11.

Komisija za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Član 12.

Odluku Komisije zvanično objavljuje predsjednik Udruženja u sredstvima javnog informisanja.

Član 13.

Svečano proglašenje najboljeg paštrovskog studenta održaće se na Paštrovskoj večeri u Beogradu aktuelne kalendarske godine.

Član 14.

Na Konkurs se može javiti više puta, ali je Nagradu moguće dobiti samo jednom.

Član 15.

Pravilnik stupa na snagu sedmog dana od dana usvajanja na Skupštini.

 
Beograd, Predsjednik Udruženja
27. novembra 2011. godine

 Prof. dr Pavle R. Anđus