Administrator Portala Butua.com neće objaviti komentar na objavljeni programski sadržaj, koji nije u skladu sa Pravilnikom o elektronskim publikacijama ili Pravilima komentarisanja elektronske publikacije. Na Portalu Butua.com zabranjen je govor mržnje u vidu komentara kojima se podstiče, omogućava podsticanje ili širenje mržnje ili diskriminacija po osnovu rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, starosnog doba, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta ili polne orijentacije.

Komentari uvredljivog sadržaja, koji imaju za cilj produkovanje novih komentara i rasprava sa nedoličnim sadržajem neće se objavljivati. Takođe, komentarisanje čijim se sadržajem ugrožava bezbjednosti po bilo kom osnovu korisnika portala ili lica čije se ime pominje u sadržajima objavljenim na portalu nije dozvoljeno i biće procesuirano nadležnim organima.

Sadržaj komentara mora se odnositi na objavljeni sadržaj na portalu. Komentari drugačijeg sadržaja neće se objavljivati.

Nijedan material koji se nalazi na ovom portalu ne smije biti korišćen za dalju distribuciju, prodaju, javno izvođenje i/ili iskorišćavanje na bilo koji nedozvoljen i profitablilan način. Sve što se nalazi na portalu je namijenjeno da služi u edukativnu svrhu pojedincima, u cilju što bolje informisanosti o kulturi Budve i Crne Gore, kako lokalnog stanovnistva, naših ljudi u dijaspori, tako i svih turista, znatiželjnih ljudi, istraživača i naučnih radnika, studenata i svih zainteresovanih.

Korišćenje linkova u komentarima radi redirekcije na druge sajtove čiji sadržaj nije u skladu sa koncepcijom sadržaja na Portalu Butua.com, neće se objavljivati.