Ponovljeni Javni poziv za trenere/ice dvije obuke u okviru projekta “Znanje je COOLtura!”


OSNOVNE INFORMACIJE

NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2). ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, čineći klaster „Coastal Mates“.

Opšti cilj projekta odnosi se na povećanje stepena zapošljivosti mladih u sektoru kulture, a podrazumijeva osnaživanje mladih kako za posao kod poslodavca, tako i da pokrenu sopstvene biznise kroz samozapošljavanje. Specifični cilj projekta podrazumijeva unaprjeđenje stručnih kompetencija neophodnih za povećanje zapošljivosti mladih u sektoru kulture. Realizacijom ovog projekta će budvanska, kotorska i hercegnovska omladina zainteresovana za kulturu (ili već aktivna u njoj kao mladi profesionalci) biti osnažena kompetencijama za uvećanje zapošljivosti u kulturi, ali i šire od toga, čime će lakše i brže pronaći poslodavca i donatora koji su im potrebni za realizaciju svojih ideja.

PROGRAM 10 OBUKA

Kako bi se projekat implementirao, neophodno je da se realizuje jedna od ključnih projektnih aktivnosti – program 10 dvodnevnih obuka u Budvi za po 10 mladih iz Budve, Kotora i Herceg Novog, u periodu oktobar 2023 – februar 2024. godine (dvije obuke mjesečno).

S tim u vezi, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ otvara ponovljeni Javni poziv za trenere/ice koji/e će držati dvije dvodnevne obuke na sljedeće teme:

 1. PRIJAVLJIVANJE NA KONKURSE MINISTARSTAVA (Budva, prva polovina novembra 2023), obuka o procedurama i smjernicama kako napraviti što bolju projektnu prijavu za konkurse Ministarstva kulture i medija Crne Gore, kao i za konkurse drugih ministarstava;
 2. PRIJAVLJIVANJE NA KONKURSE OPŠTINA (Budva, druga polovina novembra 2023), obuka o procedurama i smjernicama kako napraviti što bolju projektnu prijavu za konkurse i javne pozive Opštine Budva, Opštine Kotor i Opštine Herceg Novi;

OPIS POSLA

Predmet usluge podrazumijeva držanje obuke/a u Budvi u naznačenom periodu (uvijek tokom vikenda – subota i nedjelja) u okvirnom terminu od 10h do 18h, s pauzama za osvježenje i ručak. Obuka se drži za 10 mladih iz oblasti kulture, odnosno mladih koji žele da se profesionalno ostvare u oblasti kulture, a dolaze iz Budve, Kotora i Herceg Novog. Trenerima/cama će u Budvi biti obezbijeđeno jedno noćenje (subota) u hotelu, ishrana tokom subote (ručak, večera) i nedjelje (doručak, ručak), kao i osvježenje za vrijeme pauza.

Obuke se snimaju foto, audio i video opremom za potrebe dokumentovanja, kao i promocije projekta u javnosti (mediji, društvene mreže i sl.). Tokom dvodnevne obuke, trener/ica treba da, za potrebe snimanja promotivnih video-sadržaja, po obuci da kraću video izjavu (dva min) s ključnim porukama o temi koju obrađuje.

Nakon dvodnevne obuke (najkasnije u roku od sedam dana) trener/ica će održi jedan online sastanak u približnom trajanju od oko dva sata sa polaznicima/cama obuke, kako bi se rezimiralo naučeno, pružile dodatne smjernice za dalji rad itd.

U roku od tri dana od završetka online sastanka, trener/ica sastavlja i dostavlja kraći pisani izvještaj o realizovanoj obuci na e-mail adresu Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com), nakon čega će mu/joj naručilac posla izvršiti isplatu honorara uplatom na žiro-račun, a na osnovu ugovora o djelu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Na javni poziv za trenera/icu može se prijaviti lice koje ispunjava sljedeće uslove, odnosno koje:

 • je punoljetni/a crnogorski/ka državljanin/ka;
 • posjeduje diplomu minimum osnovnih fakultetskih studija;
 • posjeduje radno iskustvo u držanju predavanja/obuka/seminara/itd. u oblasti obuke za koju aplicira;
 • nije u konfliktu interesa u odnosu na pravila ReLOaD Programa (da nije službenik/ca Opštine Budva, Opštine Kotor i/ili Opštine Herceg Novi ili lice usko povezano sa njima, da nije javni funkcioner/ka, direktor/ka, član/ica upravnog odbora ili drugih struktura opštinskog preduzeća tj. ustanove, da nije zaposleno u ustanovama, preduzećima i svim drugim pravnim subjektima finansiranim djelimično ili u potpunosti od strane ove tri lokalne samouprave).

KAKO SE PRIJAVITI

Prijave se vrše putem e-maila na adresu Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com) do srijede, 11. oktobra 2023. godine, a dokumentacija koja se u prilogu dostavlja je sljedeća:

 • profesionalna biografija iz koje se vidi da je osoba iskusna u držanju obuka/predavanja/seminara/itd. i to u oblasti/oblastima za koju/e se prijavljuje;
 • sken fakultetske diplome ili uvjerenja;
 • kratak nacrt rasporeda i sadržaja obuke tokom oba dana (maksimalno dvije strane);
 • finansijska ponuda u bruto iznosu.

Lice može podnijeti prijavu za držanje jedne ili obije obuke.

KRITERIJUMI I PROCEDURE IZBORA

Kriterijumi za izbor trenera/ica su sljedeći:

 • dosadašnje profesionalno iskustvo;
 • kvalitet nacrta rasporeda i sadržaja obuke tokom oba dana;
 • visina finansijske ponude.

U roku od jednog dana od završetka javnog poziva, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ obavijestiće putem e-maila lica čije su prijave prihvaćene, kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o djelu i bližem planiranju termina, rasporeda i sadržaja ovih obuka.

KONTAKT INFORMACIJE

Za eventualne dodatne informacije stojimo na raspolaganju posredstvom e-mail adrese Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × 4 =