JU ”Muzeji, galerija i biblioteka” Budva – Izložba „Mihajlo Idvorski Pupin – stvaralačka koordinacija”

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

JU”Muzeji, galerija i biblioteka” Budva – u saradnji sa Generalnim konzulatom Srbije iz Herceg Novog organizovali su izložbu o Mihajlu Pu­pi­nu pod nazivom „Mi­haj­lo Idvor­ski Pu­pin – stva­ra­lač­ka ko­or­di­na­ci­ja”. Izložba je otvorena 16. aprila 2013. godine.

Ma­lo je po­zna­to da je Pu­pin bio ne sa­mo po­ča­sni kon­zul Sr­bi­je, već i Cr­ne Go­re i da je, ko­ri­ste­ći svoj ugled i uti­caj, ali i fi­nan­si­je, po­ma­gao i Sr­bi­ju i Cr­nu Go­ru.

Mi­haj­lo Pu­pin je to­kom na­uč­nog i eks­pe­ri­men­tal­nog ra­da dao zna­čaj­ne za­ključ­ke va­žne za po­lja vi­še­stru­ke te­le­gra­fi­je, be­žič­ne te­le­gra­fi­je i te­le­fo­ni­je, po­tom rent­ge­no­lo­gi­je, a ima i ve­li­kih za­slu­ga za raz­voj elek­tro­teh­ni­ke. Ta­ko­đe je za­slu­žan i za pro­na­la­zak Pu­pi­no­vih ka­le­mo­va.
Do­bit­nik je mno­gih na­uč­nih na­gra­da i me­da­lja, bio je član Ame­rič­ke aka­de­mi­je na­u­ka, Srp­ske kra­ljev­ske aka­de­mi­je i po­ča­sni dok­tor 18 uni­ver­zi­te­ta.

Iz­lo­žba „Mi­haj­lo Idvor­ski Pu­pin – stva­ra­lač­ka ko­or­di­na­ci­ja” Alek­san­dre Nin­ko­vić-Ta­šić, ot­kri­va Pu­pi­no­ve broj­ne ak­tiv­no­sti na po­lju na­u­ke, pro­fe­sor­skog ra­da, osni­va­nja i una­pre­đe­nja mno­gih in­sti­tu­ci­ja i udru­že­nja u Ame­ri­ci, nje­go­ve na­ci­o­nal­no – po­li­tič­ke do­pri­no­se, mno­go­broj­na do­bro­čin­stva, me­cen­ski od­nos pre­ma umjet­no­sti, kao i knji­žev­ni rad.
Ima­ju­ći u vi­du da je ve­li­ki broj nje­go­vih do­bro­čin­sta­va, le­ga­ta i mno­gih dru­gih zna­čaj­nih do­pri­no­sa za­bo­ra­vljen, iz­lo­žba ima za cilj da pred­sta­vi i uka­že na dra­go­cje­no Pupino­vo na­slje­đe či­ja isto­rij­ska ulo­ga ni­je do­volj­no is­tak­nu­ta.

Postavka uključuje postere-panoe, djelove bogate arhivske građe, fotografije kao i izbor knjiga koje su obilježile Pupinov životni put.

 
 

Mihailo Pupin

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 1

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 2

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 3

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 4

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 5

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 6

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 8

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 9

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 11

Izlozba o Mihajlu Pupinu - 10