Društvo Bauo – Javni poziv za saradnju izradu publikacije-analize potencijala za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture


OSNOVNE INFORMACIJE

NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2). ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, čineći klaster „Coastal Mates“.

Opšti cilj projekta odnosi se na povećanje stepena zapošljivosti mladih u sektoru kulture, a podrazumijeva osnaživanje mladih kako za posao kod poslodavca, tako i da pokrenu sopstvene biznise kroz samozapošljavanje. Specifični cilj projekta podrazumijeva unaprjeđenje stručnih kompetencija neophodnih za povećanje zapošljivosti mladih u sektoru kulture. Realizacijom ovog projekta će budvanska, kotorska i hercegnovska omladina zainteresovana za kulturu (ili već aktivna u njoj kao mladi profesionalci) biti osnažena kompetencijama za uvećanje zapošljivosti u kulturi, ali i šire od toga, čime će lakše i brže pronaći poslodavca i donatora koji su im potrebni za realizaciju svojih ideja.

ANALIZA POTENCIJALA ZA ANGAŽOVANJE MLADIH NA TRŽIŠTU RADA IZ OBLASTI KULTURE

Kako bi se projekat implementirao, neophodno je da se realizuje jedna od ključnih projektnih aktivnosti – izrada analize potencijala za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture.u periodu od dva mjeseca.

S tim u vezi, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ otvara javni poziv za 1 eksperta/kinju koja će sarađivati na izradi analize-publikacije, u koautorskom timu, zajedno sa koordinatorom projekta i predstavnicom partnerske organizacije.

OPIS POSLA

Predmet usluge podrazumijeva stručnu saradnju na istraživanju i pisanju dokumenta koji će kasnije biti objavljen u štampanom i elektronskom formatu kao posebna publikacija-analiza nekomercijalnog karaktera o potencijalima za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture.

U analizi treba da bude mapirano više desetina postojećih poslodavaca koji se, u cjelosti ili djelimično, bave kulturom (stvaralaštvo, kulturna baština, kulturne i kreativne industrije i sl.), a posluju na teritoriji opštine Budva: lokalna samouprava, javne ustanove kulture, mediji, sektor prosvjete, privredni sektor, civilni sektor… U ovoj analizi svaki od potencijalnih poslodavaca treba da bude opisan u sažetoj formi, kako bi čitalac/teljka u stekao osnovne informacije koje su mu/joj relevantne (naziv poslodavca, adresa, kontakt podaci, kratak opis djelokruga rada, jedna ilustracija – npr. logo ili fotografija objekta u kojem posluje, odnosno fotografija neke od prepoznatljivih aktivnosti).

Publikacija će sadržati i kraći uvodni tekst koji potpisuju koautori. Očekivani obim publikacije nakon preloma i dizajna iznosi oko 50 strana A5 formata, a svaki od mapiranih poslodavaca dobija po jednu stranicu (tekst + ilustracija).

Krajnji rok za dostavu rukopisa analize Društvu za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com), je 10. april 2024, nakon čega se vrši razmatranje i eventualno vraćanje teksta na dopunu, te, nakon finalnih korekcija, prihvatanje rukopisa i pristupanje daljem procesu pripreme za štampu.

U roku od 5 dana od prihvatanja finalne verzije rukopisa, naručilac posla će izvršiti isplatu honorara uplatom na žiro-račun, a na osnovu ugovora o djelu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Na javni poziv za koautora/ku analize može se prijaviti lice koje ispunjava sljedeće uslove, odnosno koje:

 • je punoljetni/a crnogorski/ka državljanin/ka;
 • posjeduje diplomu minimum osnovnih fakultetskih studija;
 • posjeduje iskustvo rada/saradnje na projektima, programima i/ili aktivnostima u domenu kulture;
 • potpisuje iskustvo u pisanju, odnosno makar jednu objavljenu analizu, publikaciju, naučni ili stručni rad;
 • nije u konfliktu interesa u odnosu na pravila ReLOaD Programa (da nije službenik/ca Opštine Budva, Opštine Kotor i/ili Opštine Herceg Novi ili lice usko povezano sa njima, da nije javni funkcioner/ka, direktor/ka, član/ica upravnog odbora ili drugih struktura opštinskog preduzeća tj. ustanove, da nije zaposleno u ustanovama, preduzećima i svim drugim pravnim subjektima finansiranim djelimično ili u potpunosti od strane ove tri lokalne samouprave).

KAKO SE PRIJAVITI

Svi zainteresovani prijave mogu dostaviti putem e-maila na adresu Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com) do utorka, 20. februara 2024. godine, u 18.00h, a dokumentacija koja se u prilogu dostavlja je sljedeća:

 • profesionalna biografija (CV);
 • sken fakultetske diplome ili uvjerenja o doplomiranju;
 • dokaz da osoba posjeduje iskustvo rada/saradnje na projektima, programima i/ili aktivnostima u domenu kulture;
 • dokaz da osoba posjeduje iskustvo u pisanju, odnosno makar jednu objavljenu analizu, publikaciju, naučni ili stručni rad;
 • nacrt koncepta i sadržaja publikacije, s popisom ključnih poslodavaca u domenu kulture na teritoriji opštine Budva i primjerom od minimum tri opisana poslodavca koji će biti predmet analize (sve ukupno – maksimum 3 strane teksta A4 formata);
 • finansijska ponuda u bruto iznosu za autorski honorar.

KRITERIJUMI I PROCEDURE IZBORA

Kriterijumi za izbor su sljedeći:

 • dosadašnje profesionalno iskustvo;
 • kvalitet dostavljenog nacrta koncepra i sadržaja publikacije, s pratećim podacima;
 • visina finansijske ponude.

U roku od dva dana od završetka javnog poziva, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ obavijestiće putem e-maila lica čije su prijave prihvaćene, kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o djelu.

KONTAKT INFORMACIJE

Za eventualne dodatne informacije stojimo na raspolaganju posredstvom e-mail adrese Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × three =